آوای آزاد »  شاعران » شفیعی کدکنی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن مرغ فریاد و آتش

یک بال فریاد و یک بال آتش
مرغی از این گونه
سر تا سر شب
 بر گرد آن شهر پرواز می کرد
 گفتند
این مرغ جادوست
ابلیس این مرغ را بال و پرواز داده ست
 گفتند و آنگاه خفتند
وان مرغ سرتاسر شب
 یک بال فریاد و یک بال آتش
از غارت خیل تاتارشان برحذر داشت
 فردا که آن شهر خاموش
در حلقه ی شهر بندان دشمن
 از خواب دوشینه برخاست
دیدند
 زان مرغ فریاد و آتش
خاکستری سرد برجاست

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009