[newstyle/top.htm]

دستور زبان فارسی


تعدد صفت و موصوف

هرگاه موصوفی دارای چند صفت باشد آن را به یکی از سه طریق استعمال میکنند :
الف -  موصوف را مقذم می کنند و صفات را به همدیگر اضافه می کنند
ب-  آنکه صفات را به هم عطف می کنند
ج- بعضی از صفات را پیش از موصوف و بعضی  را پس از آن می آورند و در صورتی که در آخر موصوف " ی " وحدت نباشد ، اضافه می کنند

هرگاه صفت و موصوف ؛ متعدد باشد ، ممکن است آن را به یکی از چند طریق استعمال کنند :
الف -  هر صفتی با موصوف خود ذکر شود
ب- موصوف ها مقدم و صفت ها مؤخر باشند و در این صورت  یا هر دو صفت  به هر دو موصوف ممکن است  راجع شود یا آن که هر صغنی  به یکی از موصوف ها تعلق گیرد

و نیز ممکن است  یک صفت دارای  دو موصوف باشد

 

  بالای صفحه  

   
[newstyle/but.htm]